عملكرد از ابتداي سال85

وضعيت پايان  85

واحد

عنوان شاخص

رديف

23478

387178

شماره

تلفنهاي منصوبه

1

25000

363817

شماره

تلفنهاي مشغول بكار

2

1.9

37.24

درصد

ضريب نفوذ تلفن ثابت استان

3

3.16

43

درصد

ضريب نفوذ تلفن ثابت مركز استان

4

300

2818

تعداد

تلفن همگاني

5

2

168

تعداد

مراكز تلفن ثابت

6

134622

267046

شماره

دايري تلفن همراه

7

13.53

27.34

درصد

ضريب نفوذ تلفن همراه استان

8

2-

35

تعداد

X25,X28

9

6

67

تعداد

ISP

9

146

429

تعداد

VPN، P.P

10

1365

1951

تعداد

ADSL

11

21

862

تعداد

روستاهاي داراي ارتباط

12

0.34-

2.09

درصد

پرسنل به ازاء هزار شماره دايري تلفن ثابت

13

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟