ابتداي سال86

وضعيتارديبهشت86

واحد

عنوان شاخص

رديف

578

387756

شماره

تلفنهاي منصوبه

1

2064

365881

شماره

تلفنهاي مشغول بكار

2

0.06

37.33

درصد

ضريب نفوذ تلفن ثابت استان

3

0

43

درصد

ضريب نفوذ تلفن ثابت مركز استان

4

47

2865

تعداد

تلفن همگاني

5

0

168

تعداد

مراكز تلفن ثابت

6

14883

282785

شماره

دايري تلفن همراه

7

1.2

28.85

درصد

ضريب نفوذ تلفن همراه استان

8

0

35

تعداد

X25,X28

9

0

67

تعداد

ISP

9

27

456

تعداد

VPN، P.P

10

254

2253

تعداد

ADSL

11

8

870

تعداد

روستاهاي داراي ارتباط

12

0.01-

2.07

درصد

پرسنل به ازاء هزار شماره دايري تلفن ثابت

13

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟