عملکردابتداي سال86

وضعيت مرداد86

واحد

عنوان شاخص

رديف

13399

400577

شماره

تلفنهاي منصوبه

1

7028

370845

شماره

تلفنهاي مشغول بكار

2

0.38

37.1

درصد

ضريب نفوذ تلفن ثابت استان

3

0

43

درصد

ضريب نفوذ تلفن ثابت مركز استان

4

194

3012

تعداد

تلفن همگاني

5

0

168

تعداد

مراكز تلفن ثابت

6

15392

283294

شماره

دايري تلفن همراه

7

1.4

28.44

درصد

ضريب نفوذ تلفن همراه استان

8

16-

19

تعداد

X25,X28

9

27

41

تعداد

اینترانت

10

6-

60

تعداد

ISP

10

59

488

تعداد

VPN، P.P

10

775

2565

تعداد

ADSL

11

11

873

تعداد

روستاهاي داراي ارتباط

12

0.05-

3.2

درصد

پرسنل به ازاء هزار شماره دايري تلفن ثابت

13

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟