عملکردابتداي سال86

وضعيت شهریور86

واحد

عنوان شاخص

رديف

26786

414054

شماره

تلفنهاي منصوبه

1

8017

371837

شماره

تلفنهاي مشغول بكار

2

0.42

37.14

درصد

ضريب نفوذ تلفن ثابت استان

3

0

43

درصد

ضريب نفوذ تلفن ثابت مركز استان

4

194

3012

تعداد

تلفن همگاني

5

0

168

تعداد

مراكز تلفن ثابت

6

17592

285494

شماره

دايري تلفن همراه

7

1.47

28.5

درصد

ضريب نفوذ تلفن همراه استان

8

16-

19

تعداد

X25,X28

9

30

44

تعداد

اینترانت

10

6-

60

تعداد

ISP

10

66

495

تعداد

VPN، P.P

10

1080

3079

تعداد

ADSL

11

12

874

تعداد

روستاهاي داراي ارتباط

12

0.07-

2.01

درصد

پرسنل به ازاء هزار شماره دايري تلفن ثابت

13

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟