عملکرد از ابتداي سال86

وضعيت  مهرماه86

واحد

عنوان شاخص

11219

375036

شماره

تلفنهاي مشغول بكار

0.67

37.38

درصد

ضريب نفوذ تلفن ثابت استان

0

43

درصد

ضريب نفوذ تلفن ثابت مركز استان

194

3012

تعداد

تلفن همگاني

0

168

تعداد

مراكز تلفن ثابت

32557

300459

شماره

مشغول بکار تلفن همراه

2.91

29.95

درصد

ضريب نفوذ تلفن همراه استان

16-

19

تعداد

X25,X28

39

53

تعداد

اینترانت

6-

60

تعداد

ISP

73

502

تعداد

VPN، P.P

1409

3408

تعداد

ADSL

12

874

تعداد

روستاهاي داراي ارتباط

0.08-

2

درصد

پرسنل به ازاء هزار شماره دايري تلفن ثابت

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات استان یزد چیست؟