عملکرد از ابتداي سال86

وضعيت  آبان 86

واحد

عنوان شاخص

13500

377317

شماره

تلفنهاي مشغول بكار

0.83

37.55

درصد

ضريب نفوذ تلفن ثابت استان

0

43

درصد

ضريب نفوذ تلفن ثابت مركز استان

294

3112

تعداد

تلفن همگاني

0

168

تعداد

مراكز تلفن ثابت

57884

325768

شماره

مشغول بکار تلفن همراه

5.39

32.42

درصد

ضريب نفوذ تلفن همراه استان

16-

19

تعداد

X25,X28

51

65

تعداد

اینترانت

6-

60

تعداد

ISP

94

523

تعداد

VPN، P.P

1450

3649

تعداد

ADSL

13

875

تعداد

روستاهاي داراي ارتباط

1-

1.98

درصد

پرسنل به ازاء هزار شماره دايري تلفن ثابت

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟