عملکرد از ابتداي سال86

وضعيت دی ماه86

واحد

عنوان شاخص

18706

382523

شماره

تلفنهاي مشغول بكار

1.24

37.95

درصد

ضريب نفوذ تلفن ثابت استان

0.2

43.2

درصد

ضريب نفوذ تلفن ثابت مركز استان

354

3112

تعداد

تلفن همگاني

0

168

تعداد

مراكز تلفن ثابت

57884

327116

شماره

مشغول بکار تلفن همراه

5.42

32.46

درصد

ضريب نفوذ تلفن همراه استان

16-

19

تعداد

X25,X28

56

70

تعداد

اینترانت

6-

60

تعداد

ISP

101

530

تعداد

VPN، P.P

3713

5712

تعداد

ADSL

14

876

تعداد

روستاهاي داراي ارتباط

13.-

1.96

درصد

پرسنل به ازاء هزار شماره دايري تلفن ثابت

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟