عملكرد ابتداي سال 86 تا كنون

وضعيت فعلي

واحد

عنوان شا خص‌

رديف‌

 
 

17793

1008611

نفر

جمعيت‌

1

 

20000

383817

شماره

 مشغول بكار 

تلفن ثابت

2

 

1.34

38.05

درصد

ضريب‌نفوذ استان

3

 

0

168

تعداد

تعداد مراكزتلفني

4

 

354

3112

تعداد

 تلفن همگاني

5

 

58090

پورت

 نصب سوئيچ وكافو نوري

6

 

19664

فقره

فروش فيش تلفن ثابت

7

 

59868

327770

شماره‌

 مشغول بكار 

تلفن همراه

8

 

5.46

32.50

درصد

ضريب‌ نفوذ استان

9

 

120

367

تعداد

سايت BTS 

10

 

190

2050

كيلومتر

جاده هاي تحت پوشش

11

 

1402

3030

پورت

پورتهاي منصوبه

ارتباطات ديتا

12

 

40

77

تعداد

سايتهاي ديتا

13

 

-16

19

تعداد

X25,X28

مشتركين

14

 

0

66

تعداد

IP

15

 

47

84

تعداد

اينترانت

16

 

15

23

تعداد

P2.P

17

 

63

478

تعداد

P2MP

18

 

11

31

تعداد

VPN-MPLS

19

 

3713

5712

تعداد

مشتركين ADSL

20

 

400

3800

كيلومتر

فيبر نوري

ارتباطات راه دور

21

 

0

24

تعداد

ايستگاههاي‌ مايكروويوخطوط ‌سراسري‌

22

 

0

143

تعداد

 كدهاي بين‌شهري‌ 

23

 

14

876

تعداد

آباديهاي داراي ارتباط

ارتباطات روستائي

24

 

2034

52731

شماره

مشغول بكار روستائي تلفن ثابت

25

 

0.45

31.45

درصد

ضريب نفوذ روستائي

26

 

58

106

تعداد

دفاتر ICT روستائي

27

 

-25

732

تعداد

كل پرسنل (باراه دور)

پرسنلي

28

 

4

272

تعداد

تعداد پرسنل ليسانس به بالا

29

 

1.76

37.2

درصد

درصد پرسنل ليسانس به بالا

30

 

-0.17

1.91

تعداد

پرسنل به ازاء هزار شماره دايري

31

 
                 

 


 
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟