عملکرد از ابتداي سال86

وضعيت بهمن ماه86

واحد

عنوان شاخص

21400

385217

شماره

تلفنهاي مشغول بكار

1.34

38.15

درصد

ضريب نفوذ تلفن ثابت استان

0.3

43.3

درصد

ضريب نفوذ تلفن ثابت مركز استان

480

3238

تعداد

تلفن همگاني

0

168

تعداد

مراكز تلفن ثابت

74924

342826

شماره

مشغول بکار تلفن همراه

6.91

33.95

درصد

ضريب نفوذ تلفن همراه استان

16-

19

تعداد

X25,X28

49

86

تعداد

اینترانت

0

66

تعداد

IP

13

33

تعداد

VPN-MPLS

2667

4666

تعداد

ADSL

19

881

تعداد

روستاهاي داراي ارتباط

18.-

1.90

درصد

پرسنل به ازاء هزار شماره دايري تلفن ثابت

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟