عملکرد از ابتداي سال86

وضعيت اسفند ماه86

واحد

عنوان شاخص

25000

388817

شماره

تلفنهاي مشغول بكار

1.74

38.46

درصد

ضريب نفوذ تلفن ثابت استان

0.3

43.3

درصد

ضريب نفوذ تلفن ثابت مركز استان

530

3288

تعداد

تلفن همگاني

0

168

تعداد

مراكز تلفن ثابت

74924

342826

شماره

مشغول بکار تلفن همراه

6.87

33.91

درصد

ضريب نفوذ تلفن همراه استان

26-

9

تعداد

X25,X28

51

88

تعداد

اینترانت

0

66

تعداد

IP

13

33

تعداد

VPN-MPLS

3155

5154

تعداد

ADSL

19

881

تعداد

روستاهاي داراي ارتباط

20.-

1.88

درصد

پرسنل به ازاء هزار شماره دايري تلفن ثابت

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟