عملکرد از ابتداي سال87

وضعيت اردیبهشت 87

واحد

عنوان شاخص

1000

390817

شماره

تلفنهاي مشغول بكار

0

38.5

درصد

ضريب نفوذ تلفن ثابت استان

0.1

43.4

درصد

ضريب نفوذ تلفن ثابت مركز استان

0

3288

تعداد

تلفن همگاني

0

168

تعداد

مراكز تلفن ثابت

96688

439514

شماره

مشغول بکار تلفن همراه

9.41

43.3

درصد

ضريب نفوذ تلفن همراه استان

2-

7

تعداد

X25,X28

71

159

تعداد

اینترانت

0

66

تعداد

IP

0

35

تعداد

VPN-MPLS

220

5374

تعداد

ADSL

7

886

تعداد

روستاهاي داراي ارتباط

0

1.87

درصد

پرسنل به ازاء هزار شماره دايري تلفن ثابت

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟