عملکرد از ابتداي سال87

وضعيت خرداد 87

واحد

عنوان شاخص

4106

< span>393923

شماره

تلفنهاي مشغول بكار

0.21

38.77

درصد

ضريب نفوذ تلفن ثابت استان

0.1

43.4

درصد

ضريب نفوذ تلفن ثابت مركز استان

215

3503

تعداد

تلفن همگاني

0

168

تعداد

مراكز تلفن ثابت

97614

440440

شماره

مشغول بکار تلفن همراه

9.41

43.3

درصد

ضريب نفوذ تلفن همراه استان

2-

7

تعداد

X25,X28

71

159

تعداد

اینترانت

170

246

تعداد

IP

5

40

تعداد

VPN-MPLS

286

5440

تعداد

ADSL

7

888

تعداد

روستاهاي داراي ارتباط

0.04-

1.83

درصد

پرسنل به ازاء هزار شماره دايري تلفن ثابت 

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟