عملکرد از ابتداي سال87

وضعيت  تیر 87

واحد

عنوان شاخص

5733

< span>395550

شماره

تلفنهاي مشغول بكار

0.29

38.85

درصد

ضريب نفوذ تلفن ثابت استان

0.1

43.5

درصد

ضريب نفوذ تلفن ثابت مركز استان

233

3511

تعداد

تلفن همگاني

0

168

تعداد

مراكز تلفن ثابت

107446

450272

شماره

مشغول بکار تلفن همراه

10.32

44.2

درصد

ضريب نفوذ تلفن همراه استان

2-

7

تعداد

X25,X28

71

159

تعداد

اینترانت

180

246

تعداد

IP

5

40

تعداد

VPN-MPLS

535

5689

تعداد

ADSL

7

888

تعداد

روستاهاي داراي ارتباط

0.04-

1.83

درصد

پرسنل به ازاء هزار شماره دايري تلفن ثابت

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟