عملکرد از ابتداي سال87

وضعيت  مرداد 87

واحد

عنوان شاخص

8000

397817

شماره

تلفنهاي مشغول بكار

0.44

39

درصد

ضريب نفوذ تلفن ثابت استان

0.1

43.5

درصد

ضريب نفوذ تلفن ثابت مركز استان

257

3545

تعداد

تلفن همگاني

0

168

تعداد

مراكز تلفن ثابت

109344

452170

شماره

مشغول بکار تلفن همراه

10.42

44.3

درصد

ضريب نفوذ تلفن همراه استان

2-

7

تعداد

X25,X28

106

194

تعداد

اینترانت

194

260

تعداد

IP

14

49

تعداد

VPN-MPLS

723

5877

تعداد

ADSL

7

888

تعداد

روستاهاي داراي ارتباط

0.04-

1.83

درصد

پرسنل به ازاء هزار شماره دايري تلفن ثابت

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟