عملکرد از ابتداي سال87

وضعيت  شهریور87

واحد

عنوان شاخص

9512

399329

شماره

تلفنهاي مشغول بكار

0.53

39.09

درصد

ضريب نفوذ تلفن ثابت استان

0.1

43.5

درصد

ضريب نفوذ تلفن ثابت مركز استان

257

3545

تعداد

تلفن همگاني

0

168

تعداد

مراكز تلفن ثابت

109728

452554

شماره

مشغول بکار تلفن همراه

10.42

44.3

درصد

ضريب نفوذ تلفن همراه استان

4-

5

تعداد

X25,X28

90

178

تعداد

اینترانت

172

238

تعداد

IP

16

51

تعداد

VPN-MPLS

949

6103

تعداد

ADSL

8

795

تعداد

روستاهاي داراي ارتباط

0.11-

1.76

درصد

پرسنل به ازاء هزار شماره دايري تلفن ثابت

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟