عملکرد از ابتداي سال87

وضعيت  مهر87

واحد

عنوان شاخص

11629

401446

شماره

تلفنهاي مشغول بكار

0.66

39.22

درصد

ضريب نفوذ تلفن ثابت استان

0.1

43.5

درصد

ضريب نفوذ تلفن ثابت مركز استان

257

3545

تعداد

تلفن همگاني

0

168

تعداد

مراكز تلفن ثابت

111432

454258

شماره

مشغول بکار تلفن همراه

10.47

44.4

درصد

ضريب نفوذ تلفن همراه استان

4-

5

تعداد

X25,X28

95

183

تعداد

اینترانت

172

238

تعداد

IP

19

54

تعداد

VPN-MPLS

1229

6383

تعداد

ADSL

8

795

تعداد

روستاهاي داراي ارتباط

0.11-

1.76

درصد

پرسنل به ازاء هزار شماره دايري تلفن ثابت 

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟