عملکرد از ابتداي سال87

وضعيت  آبان87

واحد

عنوان شاخص

14000

403817

شماره

تلفنهاي مشغول بكار

0.83

39.39

درصد

ضريب نفوذ تلفن ثابت استان

0.1

43.5

درصد

ضريب نفوذ تلفن ثابت مركز استان

284

3572

تعداد

تلفن همگاني

0

168

تعداد

مراكز تلفن ثابت

111634

454460

شماره

مشغول بکار تلفن همراه

10.47

44.4

درصد

ضريب نفوذ تلفن همراه استان

4-

5

تعداد

X25,X28

114

202

تعداد

اینترانت

175

241

تعداد

IP

22

57

تعداد

VPN-MPLS

1646

6594

تعداد

ADSL

174

1055

تعداد

روستاهاي داراي ارتباط

0.13-

1.76

درصد

پرسنل به ازاء هزار شماره دايري تلفن ثابت

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟