عملکرد از ابتداي سال87

وضعيت  آذر87

واحد

عنوان شاخص

14000

405054

شماره

تلفنهاي مشغول بكار

0.89

39.45

درصد

ضريب نفوذ تلفن ثابت استان

0.1

43.5

درصد

ضريب نفوذ تلفن ثابت مركز استان

284

3572

تعداد

تلفن همگاني

0

168

تعداد

مراكز تلفن ثابت

115015

457841

شماره

مشغول بکار تلفن همراه

10.68

44.6

درصد

ضريب نفوذ تلفن همراه استان

4-

5

تعداد

X25,X28

117

205

تعداد

اینترانت

205

271

تعداد

IP

23

58

تعداد

VPN-MPLS

1765

6919

تعداد

ADSL

174

1055

تعداد

روستاهاي داراي ارتباط

0.13-

1.73

درصد

پرسنل به ازاء هزار شماره دايري تلفن ثابت

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟