عملکرد از ابتداي سال87

 وضعيت دی 87

واحد

عنوان شاخص

17424

407241

شماره

تلفنهاي مشغول بكار

1.03

39.59

درصد

ضريب نفوذ تلفن ثابت استان

0.1

43.5

درصد

ضريب نفوذ تلفن ثابت مركز استان

284

3572

تعداد

تلفن همگاني

0

168

تعداد

مراكز تلفن ثابت

155089

497915

شماره

مشغول بکار تلفن همراه

14.49

48.4

درصد

ضريب نفوذ تلفن همراه استان

6-

3

تعداد

X25,X28

168

256

تعداد

اینترانت

211

277

تعداد

IP

23

58

تعداد

VPN-MPLS

2440

7097

تعداد

ADSL

175

1056

تعداد

روستاهاي داراي ارتباط

0.16-

1.71

درصد

پرسنل به ازاء هزار شماره دايري تلفن ثابت 

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟