عملکرد از ابتداي سال87

 وضعيت بهمن 87

واحد

عنوان شاخص

19807

409624

شماره

تلفنهاي مشغول بكار

1.17

39.73

درصد

ضريب نفوذ تلفن ثابت استان

0.22

42.17

درصد

ضريب نفوذ تلفن ثابت مركز استان

275

3563

تعداد

تلفن همگاني

2

170

تعداد

مراكز تلفن ثابت

168461

511287

شماره

مشغول بکار تلفن همراه

15.68

49.6

درصد

ضريب نفوذ تلفن همراه استان

3-

0

تعداد

X25,X28

191

279

تعداد

اینترانت

231

297

تعداد

IP

24

59

تعداد

VPN-MPLS

2357

7511

تعداد

ADSL

175

1056

تعداد

روستاهاي داراي ارتباط

0.17-

1.7

درصد

پرسنل به ازاء هزار شماره دايري تلفن ثابت

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟