عملكرد ازابتداي سال 88

وضعيت فروردين ماه 88

واحد

عنوان شاخص

رديف‌

996

413441

شماره

مشغول بكار تلفن ثابت

1

0.02

39.99

درصد

ضريب‌نفوذ تلفن ثابت استان

2

0.01

43.67

درصد

ضريب نفوذ تلفن ثابت مركز استان

3

0

3563

تعداد

 تلفن همگاني

4

0

170

تعداد

مراكز تلفن ثابت

5

0.00

511287

شماره

مشغول به كار تلفن همراه

6

0

49.5

درصد

ضريب نفوذ تلفن همراه

7

0

0

تعداد

X25,X28

مشتركين ديتا

8

2

299

تعداد

IP

22

321

تعداد

اينترانت

1

22

تعداد

P2.P

7

771

تعداد

P2MP

2

65

تعداد

VPN-MPLS

665

8688

تعداد

ADSL

0

1056

تعداد

روستاهاي داراي ارتباط

9

0.00

1.67

درصد

پرسنل به ازاي هزار شماره دايري تلفن

10

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟