عملكرد ازابتداي سال 88

وضعيت فروردين ماه 88

واحد

عنوان شاخص

رديف‌

1837

414282

شماره

مشغول بكار تلفن ثابت

1

0.04

40.02

درصد

ضريب‌نفوذ تلفن ثابت استان

2

0.06

42.42

درصد

ضريب نفوذ تلفن ثابت مركز استان

3

0

3563

تعداد

 تلفن همگاني

4

1

171

تعداد

مراكز تلفن ثابت

5

933

552588

شماره

مشغول به كار تلفن همراه

6

0.00

53.4

درصد

ضريب نفوذ تلفن همراه

7

0

0

تعداد

X25,X28

مشتركين ديتا

8

9

306

تعداد

IP

28

327

تعداد

اينترانت

2

23

تعداد

P2.P

29

793

تعداد

P2MP

3

66

تعداد

VPN-MPLS

888

8911

تعداد

ADSL

0

1056

تعداد

روستاهاي داراي ارتباط

9

-0.02

1.65

درصد

پرسنل به ازاي هزار شماره دايري تلفن

10


 
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟