1388

خرداد ماه

وضعيت شاخصهاي مخابراتي استان لغايت

 

 

 

شركت سهامي مخابرات استان يزد

 

 

 

 

عملكرد ازابتداي سال 88

وضعيت فروردين ماه 88

واحد

عنوان شاخص

رديف‌

3591

416036

شماره

مشغول بكار تلفن ثابت

1

0.13

40.12

درصد

ضريب‌نفوذ تلفن ثابت استان

2

0.06

42.41

درصد

ضريب نفوذ تلفن ثابت مركز استان

3

42

3605

تعداد

 تلفن همگاني

4

1

171

تعداد

مراكز تلفن ثابت

5

2134

553789

شماره

مشغول به كار تلفن همراه

6

0

53.3

درصد

ضريب نفوذ تلفن همراه

7

0

0

تعداد

X25,X28

مشتركين ديتا

8

17

314

تعداد

IP

29

328

تعداد

اينترانت

2

23

تعداد

P2.P

31

795

تعداد

P2MP

3

66

تعداد

VPN-MPLS

1244

9267

تعداد

ADSL

0

1056

تعداد

روستاهاي داراي ارتباط

9

-0.03

1.64

درصد

پرسنل به ازاي هزار شماره دايري تلفن

10


 
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات استان یزد چیست؟