عملكرد ازابتداي سال 88 

وضعيت مرداد ماه 88

واحد

عنوان شاخص

رديف‌

6899

419344

شماره

مشغول بكار تلفن ثابت 

1

0.32

40.31

درصد

ضريب‌نفوذ تلفن ثابت استان 

2

0.19

42.54

درصد

ضريب نفوذ تلفن ثابت مركز استان

3

42

3605

تعداد

 تلفن همگاني

4

1

171

تعداد

مراكز تلفن ثابت

5

2134

553789

شماره

مشغول به كار تلفن همراه

6

0

53.5

درصد

ضريب نفوذ تلفن همراه

7

0

0

تعداد

X25,X28

مشتركين ديتا

8

342

639

تعداد

IP

32

331

تعداد

اينترانت

2

23

تعداد

P2.P

41

805

تعداد

P2MP

4

67

تعداد

VPN-MPLS

1705

9728

تعداد

ADSL

0

1056

تعداد

روستاهاي داراي ارتباط

9

-0.05

1.62

درصد

پرسنل به ازاي هزار شماره دايري تلفن

10


 
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟