عملكرد ازابتداي سال 88

وضعيت شهريور ماه 88

واحد

عنوان شاخص

رديف‌

10453

422898

شماره

مشغول بكار تلفن ثابت

1

0.59

40.57

درصد

ضريب‌نفوذ تلفن ثابت استان

2

0.37

42.72

درصد

ضريب نفوذ تلفن ثابت مركز استان

3

42

3605

تعداد

 تلفن همگاني

4

1

171

تعداد

مراكز تلفن ثابت

5

11340

562995

شماره

مشغول به كار تلفن همراه

6

0.53

54.0

درصد

ضريب نفوذ تلفن همراه

7

0

0

تعداد

X25,X28

مشتركين ديتا

8

346

643

تعداد

IP

32

331

تعداد

اينترانت

23

44

تعداد

P2.P

47

811

تعداد

P2MP

12

75

تعداد

VPN-MPLS

2761

10784

تعداد

ADSL

117

1173

تعداد

روستاهاي داراي ارتباط

9

-0.07

1.60

درصد

پرسنل به ازاي هزار شماره دايري تلفن

10

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد






نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات استان یزد چیست؟