عملكرد ازابتداي سال 88

وضعيت مهر ماه 88

واحد

عنوان شاخص

رديف‌

12668

425113

شماره

مشغول بكار تلفن ثابت

1

0.72

40.71

درصد

ضريب‌نفوذ تلفن ثابت استان

2

0.47

42.82

درصد

ضريب نفوذ تلفن ثابت مركز استان

3

42

3605

تعداد

 تلفن همگاني

4

1

171

تعداد

مراكز تلفن ثابت

5

11340

562995

شماره

مشغول به كار تلفن همراه

6

0.43

53.9

درصد

ضريب نفوذ تلفن همراه

7

0

0

تعداد

X25,X28

مشتركين ديتا

8

360

657

تعداد

IP

41

340

تعداد

اينترانت

58

79

تعداد

P2.P

-736

28

تعداد

P2MP

772

835

تعداد

VPN-MPLS

3372

11395

تعداد

ADSL

117

1173

تعداد

روستاهاي داراي ارتباط

9

-0.08

1.59

درصد

پرسنل به ازاي هزار شماره دايري تلفن

10

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟