عملكرد ازابتداي سال 88

وضعيت آبان ماه 88

واحد

عنوان شاخص

رديف‌

15378

427823

شماره

مشغول بكار تلفن ثابت

1

0.93

40.92

درصد

ضريب‌نفوذ تلفن ثابت استان

2

0.72

43.08

درصد

ضريب نفوذ تلفن ثابت مركز استان

3

50

3613

تعداد

 تلفن همگاني

4

1

171

تعداد

مراكز تلفن ثابت

5

14875

566530

شماره

مشغول به كار تلفن همراه

6

0.70

54.2

درصد

ضريب نفوذ تلفن همراه

7

0

0

تعداد

X25,X28

مشتركين ديتا

8

360

657

تعداد

IP

41

340

تعداد

اينترانت

60

81

تعداد

P2.P

95

859

تعداد

P2MP

18

81

تعداد

VPN-MPLS

4035

12058

تعداد

ADSL

238

1294

تعداد

روستاهاي داراي ارتباط

9

-0.10

1.57

درصد

پرسنل به ازاي هزار شماره دايري تلفن

10


 
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟