عملكرد ازابتداي سال 88 

وضعيت آذر ماه 88

واحد

عنوان شاخص

رديف‌

17351

429796

شماره

مشغول بكار تلفن ثابت 

1

1.04

41.03

درصد

ضريب‌نفوذ تلفن ثابت استان 

2

0.85

43.20

درصد

ضريب نفوذ تلفن ثابت مركز استان

3

130

3693

تعداد

 تلفن همگاني

4

1

171

تعداد

مراكز تلفن ثابت

5

25915

577570

شماره

مشغول به كار تلفن همراه

6

1.65

55.1

درصد

ضريب نفوذ تلفن همراه

7

0

0

تعداد

X25,X28

مشتركين ديتا

8

383

680

تعداد

IP

50

349

تعداد

اينترانت

63

84

تعداد

P2.P

128

892

تعداد

P2MP

21

84

تعداد

VPN-MPLS

4845

12868

تعداد

ADSL

242

1298

تعداد

روستاهاي داراي ارتباط

9

-0.13

1.54

درصد

پرسنل به ازاي هزار شماره دايري تلفن

10


 
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟