عملكرد ازابتداي سال 88

وضعيت دي ماه 88

واحد

عنوان شاخص

رديف‌

18500

430945

شماره

مشغول بكار تلفن ثابت

1

1.10

41.08

درصد

ضريب‌ نفوذ تلفن ثابت استان

2

0.78

43.13

درصد

ضريب نفوذ تلفن ثابت مركز استان

3

130

3693

تعداد

 تلفن همگاني

4

1

171

تعداد

مراكز تلفن ثابت

5

32974

584629

شماره

مشغول به كار تلفن همراه

6

2.26

55.7

درصد

ضريب نفوذ تلفن همراه

7

0

0

تعداد

X25,X28

مشتركين ديتا

8

383

604

تعداد

IP

50

351

تعداد

اينترانت

63

40

تعداد

P2.P

128

993

تعداد

P2MP

21

91

تعداد

VPN-MPLS

5532

13555

تعداد

ADSL

242

1298

تعداد

روستاهاي داراي ارتباط

9

-0.13

1.54

درصد

پرسنل به ازاي هزار شماره دايري تلفن

10

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟