عملكرد ازابتداي سال 88 

وضعيت بهمن ماه 88

واحد

عنوان شاخص

رديف‌

19986

432431

شماره

مشغول بكار تلفن ثابت 

1

1.10

41.15

درصد

ضريب‌نفوذ تلفن ثابت استان 

2

0.74

43.09

درصد

ضريب نفوذ تلفن ثابت مركز استان

3

130

3693

تعداد

 تلفن همگاني

4

1

171

تعداد

مراكز تلفن ثابت

5

32974

593700

شماره

مشغول به كار تلفن همراه

6

2.26

56.6

درصد

ضريب نفوذ تلفن همراه

7

0

0

تعداد

X25,X28

مشتركين ديتا

8

383

608

تعداد

IP

50

358

تعداد

اينترانت

63

40

تعداد

P2.P

128

1021

تعداد

P2MP

21

97

تعداد

VPN-MPLS

5532

14588

تعداد

ADSL

299

1355

تعداد

روستاهاي داراي ارتباط

9

-0.13

1.51

درصد

پرسنل به ازاي هزار شماره دايري تلفن

10


 
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟