عملكرد ازابتداي سال 89

وضعيت فروردين ماه 89

واحد

عنوان شاخص

رديف‌

2476

435421

شماره

مشغول بكار تلفن ثابت

1

0.15

41.29

درصد

ضريب‌نفوذ تلفن ثابت استان

2

0.23

43.23

درصد

ضريب نفوذ تلفن ثابت مركز استان

3

0

3693

تعداد

 تلفن همگاني

4

0

171

تعداد

مراكز تلفن ثابت

5

25514

619214

شماره

مشغول به كار تلفن همراه

6

2.15

58.7

درصد

ضريب نفوذ تلفن همراه

7

0

0

تعداد

X25,X28

مشتركين ديتا

8

70

993

تعداد

IP

19

385

تعداد

اينترانت

0

40

تعداد

P2.P

-109

1059

تعداد

P2MP

2

105

تعداد

VPN-MPLS

737

16151

تعداد

ADSL

0

1355

تعداد

روستاهاي داراي ارتباط

9

-0.06

1.44

درصد

پرسنل به ازاي هزار شماره دايري تلفن

10

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟