با اندكي مداقه، دقت نظر و كنكاش در حوادث غير مترقبه و مسايل مستحدثه بر اثر انها ، نقش حساس، كليدي و حياتي ارتباطات بويژه مخابرات را نمي توان منكر گرديد. به تعبيري مي توان مخابرات را بستر مديريت بحران خوانده و حضور ارتباطات كار آمد و قوي را نيز بعنوان بازوي تواناي امداد رساني در تمامي زمينه ها قلمداد نمود.

با همين ديدگاه و اعتقاد به منظور ساماندهي حضور فعال مخابرات در عرصه مديريت بحران استان و بر اساس تصميم هيئت مديره شركت مخابرات استان ، ستاد حوادث و سوانح غير مترقبه اين شركت تشكيل گرديد. رياست ستاد با مدير عامل شركت مخابرات استان و رييس كارگروه تخصصي مخابرات و ارتباطات ستاد حوادث غير مترقبه استان مي باشد و افراد مذكور در ذيل نيز بعنوان اعضاي ستاد منصوب گرديده اند:

مدير مالي و اقتصادي و عضو هيئت مديره

عضو هيئت مديره و معاون نگهداري و بهره برداري

عضو هيئت مديره و معاون توسعه و مهندسي

مدير مخابرات مركز استان

رييس اداره حراست

رييس اداره نظارت بر نگهداري و توسعه راه، ساختمان و تاسيسات

رييس اداره روابط عمومي

رييس اداره رفاه و خدمات اداري

كارشناس و مسئول امور اداري دفتر مدير عامل

فرمانده پايگاه مقاومت بسيج شهيد قندي مخابرات

رئيس اداره نگهداري سيستم هاي انتقال (دبير ستاد)

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟