* 1 ريشتر           احساس نمي شود . به وسيله دستگاهها ثبت ميگردد              

* 2 ريشتر           بصورت خفيف به وسيله افراد حس ميگردد                             

* 3 ريشتر           بصورت ضعيف توسط افراد زيادي در خانه حس ميشود. لرزش شيشه ها ، تكان خفيف

* 4 ريشتر           توسط معدودي از افراد در محيط باز حس ميشود. نوسان ضعيف اشياء، صداي خفيف تكان ، عموماً در محيط باز حس ميشود ، مبل و ميز جابجا ميشود ، تكان وسايل آويزان                    

* 6 ريشتر           همه درك خواهند كرد . وسايل مهار نشده واژگون شده ، ريزش قسمتي از ساختمانها ، پرتاب گل و لجن سنگين و خطرناك                                                                                     

* 7 ريشتر           ترسناك ، خسارات قابل توجه ، تَرَك زمين ، لغزش مخرب زمين ، اكثر ساختمانهاي مصالح بنايي و چوبي تخريب شده ، تغيير مكان خطرناك زمين و فوران آب ، سونامي                             

* 8 ريشتر           تخريب كامل ، تغيير مكان گسل ها ، پرتاب اشياء و وسايل به هوا                       

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟