عُقلا دفع ضرر و خطر محتمل را لازم مي دانند . آنچه مسلم است ماهيت زندگي طبيعي و اجتماعي انسانها ، آنها را در معرض انواع خطرات و حوادث طبيعي مانند سيل و زلزله و يا رويدادهاي انساني مانند جنگ قرار مي دهد. از طرفي هر حادثه يا خطري اعم از طبيعي يا انساني ، به نوعي باعث برهم خوردن تعادل جسمي يا رواني انسان مي گردد كه اين عدم تعادل قوه محركه آدمي است جهت حركت و تلاش در مسير ايحاد تعادل بر هم خورده.اين «حركت» و«تلاش» همان است كه زندگي مي ناميم اما ميزان و نوع اين «حركت» و«تلاش» بستگي به ميزان، نوع و شدت تعادل بر هم خورده دارد كه خود نيز همبستگي مستقيم با عامل ضرر و خطر دارد.

با اندكي دقت و بازنگري تجربي حوادث پيرامون خود قطعاً به اين نتيجه خواهيم رسيد كه انسانها در تمامي موارد نمي توانند به تنهايي تعادل بر هم خورده خود را باز گردانند . با يك مثال ساده موضوع روشن تر مي شود. كاهش توان اقتصادي يك فرد ممكن است باعث بر هم خوردن تعادل رواني و يا حتي جسمي او گردد كه با تلاش مضاعف و افزايش توان اقتصادي ، تعادل برهم خورده او باز خواهد گشت اما آيا تمام افرادي كه دچار ور شكستگي مالي شده و تمامي سرمايه وتوان اقتصادي خود را از دست مي دهند مي توانند به تنهايي مشكل خود را حل نمايند؟ اين مطلب در جوامع انساني بيشتر مطرح است بدين معني كه وقتي يك جامعه انساني با حادثه اي مواجه مي گردد، حادثه اي كه مجموعه انساني آنها رابا ضرري روبرو مي سازد، به دليل پيوستگي منافع و مضار آحاد جامعه، ضرورت مي يابد تا كليه اعضا به دفع ضرر قيام نمايند كه بديهي است در چنين شرايط بحراني و همتراز با ضرورت اقدام همگاني در مقابله با خطر، ضرورت وجود يك مديريت قوي نيز كه بتواند تمامي توان مادي و انساني جامعه را جهت رفع بحران هدايت نمايد نيز به وجود خواهد آمد.

كشور پهناور ما يكي از ده كشور حادثه خيز جهان و بعد از هند ،‌ بنگلادش و چين ، چهارمين كشور بلاخيز جهان بشمار مي رود. به طور خاص ايران به دليل وضعيت زمين شناختي و نزديكي با سلسله كوه هاي زاگرس ، البرز و رشته كوههاي مركزي ايران وضعيت خاصي در زمينه زلزله داراست . به نحوي كه به طور متوسط در هر سال يك زلزله 6ريشتري و در هر ده سال يك زلزله 7 ريشتري سامان اين مرز و بوم را بر هم مي ريزد بنابراين مي توان گفت كه كمتر نقطه از ايران مصون از خطرات زلزله مي باشد كه به اين مطلب بايد حوادثي چون سيل ، خشكسالي ،طوفان ، آتش سوزي و ... را نيز افزود.

استان يزد بعنوان يكي از استانهاي مركزي ايران از دو جنبه حائز اهميت است يكي به دليل موقعيت جغرافيايي، سياسي و طبيعي آن بعنوان استاني ترانزيتي و واسط بين استانهاي خراسان جنوبي و مركزي، سمنان، اصفهان، فارس و كرمان و دوم حادثه خيز بودن آن. فقط در سال 1382 گوشه اي از خسارات وارده به تاسيسات زير بنايي و روبنايي استان يزد بر اثر حوادث طبيعي (از قبيل بارندگي، سيل، طوفان، خشكسالي و آتش سوزي) بالغ بر 1700 ميليارد ريال مي باشد. از ديدگاه زمين شناسي نيز بر اساس بررسي هاي بعمل آمده گسل هاي دهشير– بافق، شمال يزد، كلمرد، پشت بادام ، كوهبنان و طبس در استان يزد قرار دارند كه داراي دوره هاي زماني طولاني و شدت بالاي زلزله مي باشند. فقط در سال 1382 در استان يزد، تعداد 595 فقره زلزله با شدت 1 تا 9/5 درجه به وقوع پيوسته است.

با توجه به تمام آنچه گفته شد بايد به اين مطلب نيز اذعان نمود كه خسارات مالي ، انساني و معنوي ناشي از حوادث غير مترقبه اعم از طبيعي مانند سيل و زلزله يا انساني مانند جنگ بطور كامل قابل احصاء و برآورد نيست چون تمامي وقايع و نتايج ناشي از حوادث غير مترقبه يا قابل جبران نيستند و يا به سادگي جبران پذير نيستند . به راستي كداميك از سرمايه هاي مادي يا انساني نابود شده بر اثر حوادث غير مترقبه و يا جنگهاي بشري را مي توان جبران نمود!؟ . اما همه و همه اين اطلاعات، آمار، ارقام و تمامي تجارب علمي و عيني بشري اين هشدار را به ما ميدهد كه خطر در كمين است.

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟