عملكرد مخابرات يزد تا پایان سال  89

 

 

 

عنوان شاخص

شاخص

وضعيت پايان برنامه پنجساله سوم (سال83)

وضعيت شهريور سال 84

 پايان سال84

 پايان سال85

پايان سال86

وضعيت پايان سال87

پايان سال88

پايان سال89

 منصوبه تلفن ثابت

شماره

188450

192946

198547

209745

253937

288438

301200

302788

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

175759

181350

191905

207017

223417

237327

248099

261356

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

35.9

36.51

38.13

39.34

41.2

42.35

43.03

44.0

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

4142

4476

4561

4809

5059

5266

5632

7334

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

23.7

24.2

25.20

25.36

25.3

29.13

29.50

31.29

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

54360

77595

90230

171220

222148

363961

408379

501038

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

11.1

15.62

17.93

32.53

40.9

59

70.83

84.3

 سايت BTS

تعداد

45

67

72

108

171

187

193

202

 سايت ديتا

تعداد

11

12

12

12

17

18

18

22

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

20

20

20

20

20

21

21

21

سايت GSMروستائي

تعداد

0

0

0

0

0

0

5

5

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

32

32

32

34

38

48

48

48

دفاتر ICTروستائي

تعداد

0

5

5

7

9

10

10

10

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

0

0

0

0

11

19

39

39

فيبر نوري

كيلومتر

181

180

188

263

328

399

471

482

 
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟