عملكرد مخابرات تفت تا پایان سال  89

 

عنوان شاخص

شاخص

وضعيت پايان برنامه پنجساله سوم (سال83)

 شهريور سال 84

 پايان سال84

 پايان سال85

پايان سال86

پايان سال87

پايان سال88

پايان سال89

 منصوبه تلفن ثابت

شماره

21738

22864

26744

28540

29675

31592

38280

38280

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

19899

18825

21990

23114

23992

25024

26120

26685

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

39.73

41.89

44.60

48.91

51.7

53.99

58.28

60.69

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

12950

13481

13977

14885

15330

15845

16716

16949

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

40.55

42.82

44.99

51.07

52.6

54.45

62.8

65.68

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

3515

4623

4911

10068

11848

16141

17671

21246

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

7.02

9.32

10.00

21.30

25.5

33.30

39.47

48.32

 سايت BTS

تعداد

10

14

16

19

26

29

33

36

 سايت ديتا

تعداد

1

3

3

3

13

13

14

14

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

29

30

32

32

32

32

32

32

سايت GSMروستائي

تعداد

0

0

0

0

0

1

14

14

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

227

232

232

234

234

279

345

345

دفاتر ICTروستائي

تعداد

0

9

10

10

20

23

24

24

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

0

0

0

0

2

2

2

3

فيبر نوري

كيلومتر

189.734

200

226

291

326

343

355

356

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟