در سال 1313 اولين خطوط مغناطيسي شهرستان به صورت رابط بين سه استان فارس- يزد- اصفهان شروع به كار كرد و با 15 شماره تلفن در سطح شهر ارتباط داخلي بر قرار بود وتا سال 1363 تعداد 256 شماره تلفن مغناطيسي وبا دو خط ارتباط بين شهري دائر گرديده است وهيچ يك از روستاها ارتباط تلفني نداشته است.

در آبانماه سال 1363 با نصب 1000 شماره EMD تماس خودكار شهري و بين شهري شهروندان بر قرار گرديد و تا سال 1375 تعداد شماره تلفنهاي منصوبهبه 4000 شماره افزايش يافت

در سال 1370 با نصب سيستمA.N.I ( دستگاه ارتباط بين ا لملل) در مركز تلفن شهيد علي محمد فلاح زاده ارتباط مستقيم مشتركين با خارج از كشور امكان پذير گرديد

در سال 1380 با نصب سوئيچ ديجيتا ل 2300شماره به تلفنهاي منصوبه اضافه گرديد

درسال 1381مركز تلفن بهمن با نصب سوئيچ 1000شماره اي راه اندازي گرديد

در سال 1382در راستاي يكپارچه كردن سوئيچ شهرستان از آنالوگ به ديجيتا ل 4000 شماره تلفن EMDجمع آوري و سوئيچ ديجيتا ل جايگزين گرديد.

از سا ل 1383با توسعه مركز شهيد فلاحزاده تعداد شماره هاي منصوبه به 8400شماره بالغ گرديد.

در حال حاضر اين اداره با دو مركز پر ظرفيت و سيزده مركز كم ظرفيت داراي 15640شماره منصوبه كه 14280شماره آن مشغول به كار است امكان بر قراريارتباط مشتركين عزيز را با داخل و خارج فراهم نموده است

همگام با رشد و توسعه تكنولوژي ارتباطا ت در ايران واگذاري تلفن همراه از سال 1379 در ابركوه آغاز گرديد وبا نصب و تقويت سايتهاي مختلف درحال حاضر تعداد تلفنهاي سيار بيش از 4000شماره مي باشد.

 
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟