عملكرد مخابرات ابركوه تا پایان سال  89

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

وضعيت پايان برنامه پنجساله سوم (سال83)

 شهريور سال 84

 پايان سال84

 پايان سال85

پايان سال86

پايان سال87

پايان سال88

پايان سال89

عملكرد سال 89

1

 منصوبه تلفن ثابت

شماره

15156

15475

15683

16152

17122

17122

20825

20884

59

2

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

13826

14204

14473

15172

15896

16427

17317

18133

816

3

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

27.30

34.29

34.93

34.80

36.2

37.15

38.73

40.43

1.70

4

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

3707

3997

4064

4322

4434

4551

4882

5119

237

5

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

25.95

28.05

28.59

29.66

30.4

31.35

33.66

35.34

1.7

6

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

2997

4163

4418

10645

14202

24124

26406

30404

3998

7

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

8.45

10.05

10.70

24.42

32.3

49.28

59.3

67.8

8.5

8

 سايت BTS

تعداد

4

5

6

8

13

13

16

19

3

9

 سايت ديتا

تعداد

1

2

2

2

6

6

6

6

0

10

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

15

15

15

15

15

15

15

15

0

11

سايت GSMروستائي

تعداد

0

0

0

0

0

0

4

5

1

12

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

35

35

35

35

35

63

79

79

0

13

دفاتر ICTروستائي

تعداد

0

4

4

4

13

14

14

14

0

14

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

0

0

0

0

1

1

2

2

0

15

فيبر نوري

كيلومتر

128

128

128

169

175

184

187

188

1

 
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟