عملكرد مخابرات بافق تا پایان سال 89

 

عنوان شاخص

شاخص

پايان سال88

پايان سال89

عملكرد سال 89

 منصوبه تلفن ثابت

شماره

15735

15751

16

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

14481

14879

398

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

35.39

35.53

0.14

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

2248

2345

97

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

30.49

30.7

0.24

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

17274

20229

2955

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

42.20

48.30

6.10

 سايت BTS

تعداد

20

23

3

 سايت ديتا

تعداد

3

3

0

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

7

7

0

سايت GSMروستائي

تعداد

7

7

0

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

84

149

65

دفاتر ICTروستائي

تعداد

6

6

0

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

3

3

0

فيبر نوري

كيلومتر

 

 

 

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟