عملكرد مخابرات طبس تا پایان سال  89

 

عنوان شاخص

شاخص

وضعيت پايان برنامه پنجساله سوم (سال83)

وضعيت شهريور سال 84

 پايان سال84

 پايان سال85

 پايان سال86

  پايان سال87

پايان سال88

پايان سال89

عملكرد سال 89

 منصوبه تلفن ثابت

شماره

22975

21008

24054

22170

22996

23944

32473

32573

100

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

16079

17089

18439

19943

21214

22433

23590

24544

954

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

22

23.10

24.50

30.02

31.60

33.17

34.4

35.4

0.98

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

3335

3947

4191

4724

4921

5396

5907

6095

188

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

11.3

13.42

14.29

17.67

18.40

20.27

23.0

24.11

1.11

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

1888

2749

2893

10455

14411

24165

26152

30025

3873

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

2.58

3.70

3.84

15.74

21.50

31.40

38

43.28

5.2

 سايت BTS

تعداد

6

13

14

19

23

25

33

46

13

 سايت ديتا

تعداد

1

1

3

3

5

5

5

5

0

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

15

19

19

20

20

20

20

20

0

سايت GSMروستائي

تعداد

0

0

0

0

0

6

15

15

0

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

116

129

122

139

143

166

180

180

0

دفاتر ICTروستائي

تعداد

0

3

3

4

19

23

27

27

0

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

0

0

0

0

1

1

1

1

0

فيبر نوري

كيلومتر

737.614

146

863

1070

1134

1186

1220

1224

4

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟