عملكرد مخابرات مهريز تا پایان سال 89

 

 

عنوان شاخص

شاخص

 پايان برنامه پنجساله سوم (سال83)

 شهريور سال 84

 پايان سال84

 پايان سال85

پايان سال86

  پايان سال87

پايان سال88

پايان سال89

 منصوبه تلفن ثابت

شماره

15245

17740

18684

19840

21485

21913

26381

27209

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

15240

15954

17086

17868

18953

19671

20378

21240

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

31.9

33.36

35.67

40.25

42.9

44.68

46.48

48.64

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

6197

6663

7593

7990

8399

8620

9033

9345

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

32.78

35.51

40.74

46.24

48.6

50.43

55.44

58.49

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

2568

3478

3795

8475

11206

18215

19611

24160

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

5.38

7.27

7.92

19.09

25.3

39.3

44.7

55.33

 سايت BTS

تعداد

10

12

13

21

24

24

31

36

 سايت ديتا

تعداد

1

1

1

2

8

8

8

9

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

13

13

15

15

15

15

15

15

سايت GSMروستائي

تعداد

0

0

0

0

0

0

7

7

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

58

60

60

61

61

136

196

196

دفاتر ICTروستائي

تعداد

0

5

6

6

14

15

16

14

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

0

0

0

0

1

1

2

2

فيبر نوري

كيلومتر

122

120

133

143

214

222

222

224

 
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟