شهرستان  اشكذر موقيعيت جغرافيايي آن تا مركز استان 12 كيلو متر واز طرف شمال وشمال غربي به شهرستان ميبد واردكان واز طرف جنوب همجوار با شهرستان تفت ،از طرف شرق به شهرستان يزد واز طرف غب متصل به استان اصفهان مي باشد.اين منطقه با توجه به شرايط كويري وموقيعيت جغرافيايي داراي آب وهواي ويژه خود ميباشد .چنانچه درمناطق دشت وهموار تابستانها گرم وخشك وزمستانها سرد ودرمناطق مرتفع نيمه خشك با تابستانهاي نعتذل وزمستانهاي سرد كه همزمان با افزايش ارتفاع ميزان رطوبت نيز بالا مي رود .همجنين بادهاي منطقه را تحت تاثير قرارميدهند.كه ازجمله :

1- باد قبله از طرف جنوب وجنوب غربي

2- باد كرمان از طرف شرق وجنوب شرق

3- بادشمال از طرف شمال

4- بادمحلي كه ملايم بوده وغالبا از طرف جنوب مي وزد

همچنين دراين منطقه ناهمواري هايي وجود دارد كه از آن جمله مي توان به كوه حوض جعفر،كوه باغي،كوه سگسر وكوه دم هفت اشاره نمود . همچنين قسمتي از ارتفاعات شيركوه دربخش خضرآباد واقع شده است.

با توجه به شرايط آب وهوايي اين منطقه پوشش گياهي شامل:گونه هاي درختي،تاغ سفيد،قيچ،بنه،بادام كوهي،گز،خنجك،اسكمبيل وگياهان علق،شب بو درمنه ،گون،چرخه،جارو،عليجون،چوبك،خورميزواشنان به چشم مي خورد

با توجه به شرايط جغرافيايي وسياسي ،شهرستان اشكذر با وسعت 5486 كيلو مترمربع درشمال غربي استان يزد قرار گرفته وداراي جمعيت 28160نفر مي باشد. كه 8/3 درصد از جمعيت استان را دارا مي باشد. تعدادخانوار 7108 ،بعد خانوار3/4،تراكم نسبي 1/5 نفر درهركيلو متر مربع ونسبت جنسي 4/107 مرد مي باشد . طبق آمار سال 1375،9/78 درصد جمعيت باسواد مي باشند .از مجموع 312 آبادي شهرستان 106 آبادي داراي سكنه و206 آبادي خالي ازسكنه مي باشد.

درسرشماري سال 1375 شهرستان اشكذر وجود نداشته و بخش اشكذر جزو شهرستان بوده است

تقسيمات كشوري شهرستان

بخش اشكذر وبخش خضرآباد كه تقسيمات كشوري سال 1376 هر دو از بخشهاي مستقل شهرستان يزد بوده رسما جا شده و شهرستان جديدي بنام اشكذر ناميده شد.وطي شماره 62228 رت 18396 ك مورخ 11/5/1376 به تصويب هيئت محترم دولت رسيد. اين شهرستان بين 53درجه تا 54 درجه و29دقيقه طو شرقي و31 درجه و35 دقيقه تا 32درجه و19دقيقه عرض شمالي واقع شده است.

تقسيمات سياسي شهرستان

شهرستان اشكذر با 2 بخش به نامهاي بخش مركزي وبخش خضرآباد و3 شهر به نامهاي اشكذر ،خضرآباد وندوشن وسه دهستان به نامهاي رستاق ،كذاب وندشن هويته يافته وشهراشكذر بعنوان مركز شهرستان رسميت دارد.

وجه تسميه هر مكاني با توجه به دلايل وعواملي انتخاب مي شود كه خود نشان دهنده هويت وريشه آن درطول تاريخي آن سرزمين است اين عوامل طبيعي يا انساني است كه شهرستان صدوق وجه تسميه خودرا تحت عوامل انساني زير انتخاب نموده وجود شخصيتي اين چنين بزرگاني انتخاب شده است .

1- صدوق المسلمين محمد ابن علي بن موسي بن بابونه ابوجعفر صدوق قمي كه اثار سيصد گانه او مشعل فروزان پويندگان طريف حق بوده است.

2- به منظور گراميداشت سومين شهيد محراب حضرت آيت الله صدوقي(رضوان الله تعالي عليه )كه نام اوهمواره درسرزمين اسلامي ايران مي درخشد.

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟