تعداد

 

رديف

13مركز

تعدادمراكز تلفن

1

42 شهروروستا

شهرها وروستاهاي تحت پوشش تلفن

2

24 باب

دفاتر مخابراتي اعم از شهري وروستايي

3

9794

تعدادتلفنهاي منصوبه

4

8758

تعدادتلفنهاي مشغول به كار

5

8 سايت

تعدادسايت موبايل

6

1 مجموعه

تعدادسوئيچ ديتاي درحال كار

7

40 دستگاه

تعدادتلفنهاي همگاني

8

19 باب

تعداد ساختمانهاي مورد استفاده مخابرات

9

1037 كانال

تعدادكانالهاي راه دور درشهرستان

10

4708 شماره

تعدادموبايل ثبت نام شده درشهرستان

11

13 نفر

تعداد پرسنل شاغل درشهرستان

12

39مجموعه

تعدادمجموعه واحدهاي همكار بخش خصوصي

13

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟