عملكرد مخابرات  اشكذر تا پایان سال  89

 

عنوان شاخص

شاخص

وضعيت پايان برنامه پنجساله سوم (سال83)

وضعيت شهريور سال 84

 پايان سال84

 پايان سال85

 پايان سال86

  پايان سال87

پايان سال88

پايان سال89

عملكرد سال 89

 منصوبه تلفن ثابت

شماره

9528

9632

9888

10254

12104

12672

17144

17144

0

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

8264

8628

8893

9330

10304

10911

11790

12627

837

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

29.30

30.56

31.49

32.08

34.1

35.81

38.42

40.85

2.43

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

3216

3373

3492

3631

4034

4265

4812

5478

666

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

24.65

25.96

26.97

27.10

30.1

32.01

36.2

41.34

5.14

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

3642

4286

4526

7303

9199

19099

19636

20888

1252

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

12.90

15.18

16.09

24.33

30.4

55.9

64.0

67.58

3.6

 سايت BTS

تعداد

6

6

7

9

14

17

18

20

2

 سايت ديتا

تعداد

2

2

2

3

8

9

9

9

0

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

13

13

14

14

14

14

14

14

0

سايت GSMروستائي

تعداد

0

0

0

0

0

1

9

9

0

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

46

48

48

49

49

67

84

84

0

دفاتر ICTروستائي

تعداد

0

4

4

4

13

17

17

17

0

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

0

0

0

0

1

1

1

1

0

فيبر نوري

كيلومتر

103

139

127

161

233

293

333

345

12

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات استان یزد چیست؟