عملكرد مخابرات اردكان تا پایان سال 89

 

عنوان شاخص

شاخص

وضعيت پايان برنامه پنجساله سوم (سال83)

 شهريور سال 84

 پايان سال84

 پايان سال85

پايان سال86

پايان سال87

پايان سال88

پايان سال89

عملكرد سال 89

 منصوبه تلفن ثابت

شماره

15156

31000

31381

31500

31839

32000

35935

35935

0

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

19280

19504

20555

22036

23489

25016

26766

28473

1707

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

28.30

28.45

29.83

30.07

31.5

32.97

34.6

36.27

1.7

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

1604

1593

1820

1891

1946

2189

2895

3482

587

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

8.20

12.56

23.61

25.40

26.1

29.44

37.9

45.17

7.3

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

4558

6122

6735

14972

18033

26970

28870

35379

6509

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

7.60

8.93

9.80

20.43

24.2

35.47

37.4

45.1

7.7

 سايت BTS

تعداد

13

15

16

23

29

32

36

41

5

 سايت ديتا

تعداد

2

3

3

3

6

6

6

6

0

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

13

14

15

15

15

15

15

15

0

سايت GSMروستائي

تعداد

0

0

0

0

0

3

6

6

0

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

50

55

55

57

58

81

95

95

0

دفاتر ICTروستائي

تعداد

0

3

4

4

12

14

14

14

0

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

0

0

0

0

1

1

1

3

2

فيبر نوري

كيلومتر

462

481

481

502

576

624

630

635

5

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟