منطقه هرات ومروست پس ازدست بدست شدنهاي طولاني ميان استانهاوحكام يزد، كرمان وفارس سالهاجزء استان فارس بوده ودرقرن اخير اين منطقه نخست جزء استان يزد ودر سال 1334 ازيزد جداوبه استان كرمان ملحق گرديدومجدداً پس از25 سال يعني درسال 1359 بعدازپيروزي انقلاب به استان يزدملحق شد.

باستاني پاريزي درمورد قدمت هرات ومروست مي نويسد: هرات ومروست نام دوآبادي معروف نزديك شهربابك واز آباديهاي بسيارقديمي است وآريائيان پس ازمهاجرتي كه به داخل ايران داشتندنام آبادي هاي هرات ومروست رابه يادآباديهاي قديمي خودبواسطه منابع آب فراوان وخاك حاصلخيزانتخاب نمودند.

هرات ومروست پس ازدوازده سال الحاق به استان يزد ازدودهستان به بخش هرات ومروست تبديل شد كه امورات مردم بخش توسط بخشداري هرات ومروست صورت مي گرفت درپي سفررياست محترم جمهوري اسلامي جناب حجه الاسلام والمسلمين خاتمي به استان يزددرتاريخ 26/12/78 بخش هرات ومروست به شهرستان خاتم ارتقاء يافت وشهرستان خاتم به يادمرحوم آيت الله خاتمي كه خدمات ارزنده اي رادراين شهرستان ازخودبرجاي گذاشته اند نام گرفت .

شهرستان خاتم باوسعت حدود هشت هزار كيلومترمربع درفاصله 240كيلومتري جنوب استان واقع گرديده وداراي اقليم گرم وخشك مي باشد .بلندترين نقطه شهرستان خاتم 3005 متروپست ترين نقطه آن 1450 مترازسطح درياارتفاع دارد اين شهرستان دربين استانهاي كرمان وفارس واقع وجمعيتي بالغ بر32 هزارنفر رادرخودجاي داده است .

شهرستان خاتم داراي دوبخش مركزي ومروست وهمچنين چهاردهستان چاهك ،فتح آباد،تركان وايثاراست اكثريت جمعيت اين شهرستان درشهرهاي هرات ومروست سكونت دارند وبدليل وجودمنابع آب فراوان وخاك حاصلخيزاغلب مردم آن كشاورزودامدارهستند .

ومي توان گفت اين شهرستان ازلحاظ منابع آبي وخاكي مقام اول استان راداراست وكشاورزان اين خطه ازلحاظ توليدمحصولات كشاورزي رتبه اول استان رابه خوداختصاص داده اند.

 محصولات زراعي شهرستان خاتم شامل گندم ، جو،ذرت ، آفتابگردان ،كنجد، چغندرقند،پنبه ، كلزا،لوبياو000ومحصــولات باغـي آن زردآلو، انگور، انار،هلو،سيب، گردووبادام مي باشد

 

كه پس ازبرداشت علاوه برمصرف درشهرستان به استانهاي همجواروحتي كشورهاي خليج نشين صادرميگردد.دامداري شهرستان خاتم نيز ازاهميت ويژه اي برخورداراست

بطوريكه اين شهرستان ازلحاظ دامداري رتبه اول استان رادارااست ودامداران سخت كوش اين شهرستان حدود يك سوم گوشت مصرفي استان رادرسال توليد مي نمايند.

 

مناطق ديدني شهرستان خاتم 

-جنگل باغ شادي وباغ معدن

شهرستان خاتم بواسطه وجودآب فراوان وخاك مستعدداراي مناطق زيبايي است كه توجه هربيننده رابه خودجلب مي نمايد .وجود63 هزارهكتارجنگل طبيعي وسرسبزباغ شادي و باغ معدن درجنوب غربي مركز شهرستان درانتهاي رشته كوههاي زاگرس زاين شهرستان راازسايرشهرستانهاي استان متمايزساخته است. اين جنگلهاپوشيده از درختان بنه ،بادام كوهي وسايردرختان جنگلي مي باشد كه طراوت وسرسبزي آن باعث حضورچشمگيرسايراقشارمردم خاتم وشهرستانهاي مجاوراستان كرمان وفارس درفصلهاي بهاروتابستان جهت استفاده ازاين تفريحگاه طبيعي گرديده است .

نكته قابل توجه اينكه به ازاي هرنفرجمعيت شهرستان خاتم حدود 8/1 هكتارجنگل طبيعي دراين منطقه وجوددارد .

 

پارك جنگلي سرچشمه :

پارك سرسبزوجنگلي سرچشمه كه داراي 15 هكتارپوشش جنگلي مي باشد دردامنه كوههاي غربي هرات مركزشهرستان قراردارد كه وجودچشمه سارهاي دائمي متعددباآبدهي 360 ليتردرثانيه كه نهرمسيح راتشكيل مي دهد ووجودسكوهاي متعدد جهت استراحت واسباب بازي كودكان ازمناطق ديدني شهرستان بشمار مي رود.

 

 آرامگاه شيخ عبدالله

 

آرامگاه شيخ عبدالله واقع درشهرمروست كه بيش از700 سال قدمت تاريخي دارد يكي ازآثارتاريخي وديدني شهرستان به شمار مي رودكه درهمه ايام سال تعدادزيادي ازمردم شهرستان ازاين مكان تاريخي بازديد مي كنند.

 وجوداثر مينياتوركاري برروي ديوارهاي آرامگاه ، احداث پارك زيباومحل نصب اسباب بازي جهت كودكان توسط شهرداري مروست زيبائي خاصي به اين اثرتاريخي بخشيده است مرحوم شيخ عبداالله يكي ازافرادمتدين ومذهبي بوده كه همراه باتعدادي ازمريدان خوداحكام اسلامي رادراين خطه ميهن اسلامي ترويج مي داده ومريدان اونيزدرهمين آرامگاه دفن گرديده اند.    

 

 

چناركر

يكي ازدرختان تنومندوكهنسال شهرستان خاتم درخت چنارواقع درروستاي كر ازتوابع دهستان ايثارباعمري بيش از2500سال مي باشد كه داراي قطر 15 متر وسايه انداز هزارمترمربع است عمروقطرزياداين درخت باعث شده درتنه آن حفره اي به اندازه يك اطاق 6 متري ايجادگردد كه بسيارديدني وقابل توجه مي باشد چشمه زلال آب سردووجودسكوهاي تفريحي جهت بازديدكنندگان باعث شده درايام مختلف بويژه بهاروتابستان تعدادزيادي ازمردم ازاين نعمت خدادادي بازديدواوقاتي رابه تفرج بپردازند.

مسجدفتح آبادباقدمت بيش از7 قرن ووجودقلعه هاي مختلف قديمي بويژه قلعه مروست ازجمله آثارتاريخي وديدني شهرستان به شمار مي رود.

  

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟