سابقه ارتباط درشهرستان خاتم به سالهاي قبل از 1320 مي رسد كه ارتباط مركز اين شهرستان بوسيله يكدستگاه بي سيم50واتي مورس بامركزكرمان برقرارمي شده است. ارتباط مورس دراين شهرستان تااواخرسال 1359 ادامه داشته وباشكوفاشدن انقلاب والحاق خاتم به استان يزد باايجاد دومركزبيسيم 400وات HF  درشهرهاي هرات ومروست ارتباط مردم خوب اين شهرستان باكيفيت بهتري بامركزيزدبرقرارگرديده است.

درسال 1361 باايجادخط فيزيكي به طول 170 كيلومترازسيرجان به هرات ونصب يك دستگاه كارير4 كاناله بين شهري ارتباط اين شهرستان به شبكه ارتباطي كشورپيوست واين روندتاسال 1365 ادامه يافت وپس ازآن دومركزيكصدشماره اي داخلي درشهرهاي هرات ومروست نصب وراه اندازي شدكه درسال 1372 هردومركزبه 512 شماره اي خودكارودرسال 1374 باپيشرفتي بسيار خوب به دومركز1024 شماره اي تبديل گرديد .

درسال 1375 باافزايش چشمگير كانالهاي بين شهري ارتباط مردم روستاهاي شهرستان نيز بترتيب باشبكه سراسري كشور برقرارشد.بطوريكه هم اكنون مخابرات شهرستان خاتم بافضل وعنايات الهي وكوشش وتلاش كاركنان ، همگام باديگر شهرستانهاي استان به امكانات چشمگيري دست يافته كه اميداست درپيشگاه مخدومين خودسربلند باشد.

درحال حاضر شهرستان خاتم داراي 14 مركزتلفن ثابت و11 سايت BTS تلفن همراه است كه با راه اندازي اين مراكز تعداد11326 تلفن ثابت درشهرستان نصب وتعدادتلفنهاي همراه به حدود 5300 شماره مي رسد.

همچنين باراه اندازي شبكه گسترده فيبر نوري يزد به خاتم وروستاهاي تابعه بطول 340 كيلومتر كيفيت ارتباط افزايش يافته وكاربران شبكه اينترنت واطلاع رساني دراين شهرستان ازظرفيت بالا ومطلوبي برخوردار مي باشند.

نصب وراه اندازي شبكه ICT روستائي در3 روستاي شهرستان ازديگر خدماتي است كه به روستائيان عزيز وزحمت كش ارائه شده ومورد استفاده آنان قرار مي گيرد.

 

مراكزمخابراتي شهرستان خاتم همراه باپيش شماره مربوطه

 

پيش شماره

تعدادمشغول بكار

تعدادشماره هاي منصوبه

نام مركز

رديف

572

3600

5000

مركز شهيد رجائي هرات

1

582

2265

2304

مركزشهيدباهنرمروست

2

588

866

1000

مركزچاهك

3

576

568

1000

مركزتركان

4

584

369

400

مركزكرخنگان

5

575

272

288

مركزفتح آباد

6

589

209

256

مركزشهرياري

7

588

145

256

مركزخوانسار

8

584

154

160

مركزچنارناز

9

588

143

150

مركزبختياري

10

588

80

128

مركزولي عصر

11

585

88

128

مركزتوتك

12

586

102

128

مركزمباركه

13

587

102

128

مركزهاشم آباد

14


 
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟