عملكرد مخابرات خاتم تا پایان سال 89

 

عنوان شاخص

شاخص

وضعيت پايان برنامه پنجساله سوم (سال83)

 شهريور سال 84

 پايان سال85

پايان سال86

پايان سال87

پايان سال88

پايان سال89

عملكرد سال 89

 منصوبه تلفن ثابت

شماره

6772

8432

9372

12022

12544

16300

16300

0

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

7362

7517

8808

9315

9888

10469

10942

473

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

23.83

24.18

27.24

28.4

29.70

30.99

31.93

0.94

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

2516

2341

3069

3146

3208

3588

3732

144

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

20.88

21.47

22.73

22.8

23.29

25.1

25.83

0.73

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

976

1319

3813

6454

12464

13696

18217

4521

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

3.16

4.24

11.79

19.7

32.10

40.6

53.2

12.6

 سايت BTS

تعداد

2

4

9

17

19

20

22

2

 سايت ديتا

تعداد

2

2

2

4

4

4

4

0

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

10

10

14

14

15

15

15

0

سايت GSMروستائي

تعداد

0

0

0

0

0

7

7

0

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

38

45

46

51

59

141

141

0

دفاتر ICTروستائي

تعداد

0

3

3

10

14

14

14

0

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

0

0

0

1

1

1

1

0

فيبر نوري

كيلومتر

261

200

277

285

350

350

352

2

 
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟