سابقه ارتباط درشهرستان خاتم به سالهاي قبل از1320 مي رسد كه ارتباط مركزاين شهرستان بوسيله يكدستگاه بي سيم 50واتي مورس ( روشي است براي انتقال اطلاعات كه درآن ازيك رشته نشانه هاي بلند وكوتاه واستاندارد بنام خط ونقطه استفاده مي شود . ) بامركز كرمان برقرار مي شده وتا اوايل سال 59 ادامه داشته است .

#4 درسال 1359 ارتباط شهرهاي هرات ومروست باساير نقاط كشور ازطريق بيسيم 400واتي برقرار مي -شده است .

#4 درسال 1361 بااحداث خط فيزيكي ازشهربابك به هرات ومروست ونصب دستگاه 3 كاناله وسپس دوازده كاناله ارتباط ازطريق FX برقرار ومكالمات بطور مستقيم برقرار مي گرديده واين روند تاسال 1364 ادامه داشته است .

#4 درسال 1365 دودستگاه يكصد شماره PABX درشهرهاي هرات ومروست نصب واولين ارتباط بصورت داخلي درادارات ومنازل اشخاص راه اندازي گرديد.

#4 درسال 1372 باراه اندازي ارتباط راديوئي ازطريق شهربابك وچاه باغ ونصب سوئيچ 256 شماره اي درهرات ومروست ارتباط اين دوشهرباپيش شماره جدا بصورت مستقيم برقرار گرديد واين روند تاسال 1374 ادامه يافت وارتباط بعضي ازروستاها نيز بصورت خط فيزيكي برقرار گرديد.

#4 درسال 1375 سوئيچ 256 شماره اي هرات ومروست به مركز هزار شماره اي افزايش يافت وارتباط بين شهري نيز ازطريق يزد برقرار ودرسال 85 سوئيچ شهر هرات به 5 هزار شماره وشهر مروست سه هزار شماره افزايش يافت تا آنجايي كه هم اكنون اين شهرستان همگام باديگر شهرستانها ي استان به امكانات چشمگيري دست يافته كه اميد است درپيشگاه مخدومين خود سربلند باشد. 

باتوجه باينكه شهرستان خاتم شهرستان نوپايي است باتلاش وهمت شركت سهامي مخابرات استان واداره مخابرات شهرستان خاتم اقدامات بسيار خوبي در زمينه مخابرات وتوسعه ارتباطات صورت گرفته كه مي توان آنهارا درچهار بخش تلفن ثابت ، سيار ، ارتباطات راه دور وديتا مورد بررسي قرار داد.

1- دربخش تلفن ثابت : درشهرستان خاتم تعداد 12582شماره تلفن در15مركز مخابراتي اعم از شهري وروستايي نصب شده كه تعداد 6454 شماره تلفن درمناطق شهري و3261 شماره به مشتركين درمناطق روستايي واگذارشده ودركليه مراكز مخابراتي شهرستان واگذاري تلفن ثابت به روز مي باشد همچنين تعداد 63دستگاه تلفن همگاني شهري وراه دور، رايگان وجي اس ام جاده اي 

درسطح شهرستان راه اندازي شده كه مورد استفاده مردم قرار مي گيرد البته درروستاي باغ معدن به دليل پوشش جنگلي مناسب وعدم امكان حفاري جهت آن روستا يك دستگاه ماكس مشترك درروستا نصب شده كه ارتباط مردم خوب آن روستا از اين طريق تامين گرديده ودر روستاي رحمت آباد به دليل جمعيت كم يك دستگاه كافونوري نصب شده وتلفن ثابت به اهالي روستا واگذارشده است . ضريب نفوذ

 تلفن ثابت درمراكز مخابراتي شهرستان باتوجه به جمعيت وتعداد اعضاي خانوار متفاوت است به طوري كه درمناطق شهري 37% ودرمناطق روستايي 28% است .

2- دربخش تلفن سيار: تاكنون 18سايت بي تي اس تلفن همراه درمناطق شهري،روستايي وجاده اي

شهرستان ايجاد شده كه مي توان گفت تمامي مناطق شهري وروستايي شهرستان وهمچنين بيش از 95% از جاده هاي شهرستان تحت پوشش تلفن همراه قرار دارد وهم اكنون تعداد حدود 10145 شماره تلفن دائم واعتباري باضريب 32% دراين شهرستان مشغول بكار است .

3- دربخش ارتباطات راه دور : بمنظور افزايش كيفيت ارتباطات راه دور حدود 350كيلومتر فيبر نوري دراين شهرستان اجرا شده وشهرستان خاتم افتخار آن را دارد كه از سه طريق استان فارس ، كرمان ، ويزد به شبكه سراسري فيبر نوري متصل است وهمچنين فيبر نوري بين 9مركز روستايي نيز اجرا شده كه در توسعه افزايش كيفيت ارتباطات راه دور مناطق روستايي نيز گام بزرگي برداشته شده است .

4- دربخش ارتباطات ديتا : درخصوص ارتباطات ديتانيزخدمات بسيار خوبي به مردم شهرستان ارائه شده ودرحال حاضر مراكز هرات ، مروست ، چاهك وتركان مجهز به ديتا ودر مركز هرات ومروست نيز سيستم ADSL ( اينترنت پرسرعت ) راه اندازي شده كه داراي 75مشترك ديتا وتوسط 2مركز ISP ، يك دفتر خدمات ارتباطي و10مركز اي سي تي روستايي خدمات اينترنتي ، پستي وپست بانك به مردم خوب شهرستان ارائه مي گردد.

طرحهاي در دست اجرا:

ازپروژه هاي مخابراتي شهرستان كه در دست اجرا است مي توان به توسعه شبكه كابل مراكز بختياري ، خوانسار وكرخنگان به طول 4500متر ، تاسيس سايت BTS تلفن همراه درحاجي آباد ، شركت گوشت وجاده مروست به يزد درمنطقه ملك ميرزا ، ايجاد 9سايت GSM  تلفن روستايي در9روستاي شهرستان ،‌احداث ساختمان اداره مخابرات و توسعه ساختمان مراكز خوانسار ، بختياري وچاه ولي عصر اشاره نمود كه اين طرحها به زودي مورد بهره برداري قرار مي گيرد .

 تعداد كارمندان شاغل وبازنشسته اين اداره 48 نفربخش دولتي وخصوص مي باشد.

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟