آيين نامه چگونگي توسعه و تعميم ورزش كارمندان دولت شماره 1/32/8164/32

 مورخ 27/05/77 مصوب شوراي عالي ورزش كاركنان دولت:

 

تبصره 2 ماده 5- عضويت يكي از بانوان كارمند هر دستگاه در كميته ورزشي وزارتخانه يا سازمان آن دستگاه الزامي است.

ماده شماره 7-  براي توجه بيشتر به ورزش بانوان كارمند "كميته هماهنگي ورزش بانوان كارمند" متشكل از اعضاي زن كميته هاي موضوع ماده (5) اين آيين نامه تشكيل مي شود. فعاليتهاي كميته يادشده زير نظر كميته هماهنگي امور ورزش كارمندان دولت صورت مي گيرد.

ماده شماره 12- زمان انجام فعاليتهاي ورزشي كارمندان دولت خارج از ساعات اداري است . درموقع لزوم و حسب نظر مدير بلافاصل ،استفاده از ماموريت اداري براي شركت در تمرينات يا مسابقات ورزشي حداكثر تا 4 ساعت در هفته مجاز است آن زمان حسب نظر بالاترين مقام دستگاه تا 4 ساعت ديگر قابل تمديد است .

  

چارچوب سياستها و برنامه هاي توسعه فرهنگ ورزش و همگاني كردن فعاليتهاي ورزشي:

در اجراي ماده 1 آيين نامه چگونگي توسعه و تعميم ورزش كارمندان دولت موضوع تصويب نامه شماره 61056/ت18327ه مورخ 04/05/76 هيئت وزيران ، بمنظور سياستگزاري و برنامه ريزي در امر توسعه فرهنگ ورزش و همسو نمودن اين سياستها با اهداف كلان ورزش در سطح كشور چارچوب اين سياستها در جلسه مورخ 03/05/77 شوراي عالي ورزش كاركنان دولت به شرح زير به
 تصويب رسيد:

1-  اهداف:

1-1همگاني كردن ورزش به عنوان عاملي جهت ارتقاء سلامت و بهداشت كارمندان و ايجاد نشاط و شادابي

2-1 شناسايي و بسيج امكانات نرم افزاري و سخت افزاري در جهت تحقيق سياست ورزش كلان كشور

 

 2- فراگيران:

1-2 كاركنان دولت اعم از شاغلين و بازنشستگان (خانمهاي كارمند و مديران دراولويت مي باشند )

- خانمهاي خانه دار همسر كاركنان دولتي

- فرزندان كاركنان دولت بويژه دختران) فرزنداني كه پدر و مادر هردو شاغل هستند در اولويت  قرار دارند

2-2 عموم مردم بويژه بانوان

 3- عرصه عمل:

1-3 ورزشهاي عمومي كه به منظور آمادگي جسماني است كه در زمانها و مكانهاي مختلف با صرف كمترين هزينه و با وسعت فراگيري امكان پذيرخواهد بود . شامل ورزشهاي سوئدي ، فوتبال سالني ، واليبال و ورزشهاي بومي در وقت اداري با هماهنگي كميته هاي ورزشي دستگاهها و اختصاص بودجه از طريق موسسات مذبور ميسر مي باشد.

2-3 ورزشهاي تخصصي (گروهي و انفرادي) كه پرداختن به آن مستلزم كه با مهارت هاي خاص مي باشد و انجام اين نوع ورزشها مستلزم عضويت كاركنان دولت در انجمن هاي ورزشي كه به همين منظور ايجاد مي شود خواهد بود . انجام اين نوع از ورزشهاي تخصصي در خارج از ساعات اداري خواهد بود.

 7- سياستهاي اجرايي:

2-7 تخصيص وقت مناسب جهت پرداختن به امر ورزش هاي عمومي كاركنان در ساعات اداري
آيين نامه كميته عالي ورزش وزارت فناوري اطلاعات و ارتباطات و شركتهاي وابسته :

درجهت استفاده بهينه از امكانات شركتها و سياستگزاري در امر ورزش در هريك از شركتها كميته ورزش به شرح زير تشكيل مي شود:

1- مديرعامل به عنوانß رئيس كميته

2- معاون مالي و اداري مديرعامل  ßنايب رئيس

3- مدير كل نيروي انساني  ßعضو دبير كميته

4- كارشناس ورزش برادران به انتخاب مديرعامل

5- كارشناس ورزش خواهران به انتخاب مديرعامل

  

آيين نامه اجرايي بند(چ) تبصره (7) قانون بودجه سال 83 كل كشور:

  ماده2- به دستگاههاي اجرايي اجازه داده مي شود 1% از اعتبارات خود را جهت امور مربوط به تربيت بدني ورزش با هماهنگي و سياستگذاري سازمان تربيت بدني و در راستاي اولويتهايي كه شوراي هماهنگي موضوع ماده(3) اين آيين نامه تعيين مي نمايد ، هزينه نمايند

تبصره - حداقل 30% از اعتبارات موضوع اين ماده صرف امور ورزش بانوان خواهد گرديد.

  

صورتجلسه كميته عالي ورزش وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات

 بندب - درخصوص نحوه تشكيل كميته هاي فرعي ورزش در شركتهاي وابسته

در جهت استفاده بهينه از امكانات شركتها و سياستگزاري در امر ورزش در هر يك از شركتها كميته ورزش به شرح زير تشكيل مي شود :

1- مديرعامل شركت به عنوان رئيس كميته

2- معاون مالي و اداري مديرعامل به عنوان نائب رئيس

3- مديركل نيروي انساني به عنوان عضو و دبير كميته

4- كارشناس ورزش برادران با انتخاب مديرعامل

5- كارشناس ورزش خواهران با انتخاب مديرعامل

تبصره 1- مديركل نيروي انساني عضو و دبير كميته ، مصوبات كميته را كه در چهارچوب مصوبات كميته مركزي صادر مي شود جهت اجرا به كليه ادارات كل ابلاغ خواهد نمود.

ماده5- وظايف كميته هاي فرعي :

1- تهيه و تنظيم دستورالعملهاي لازم به منظور تسهيل در انجام فعاليتهاي ورزشي و ارائه آن به كميته عالي ورزش نظارت جهت تصويب

2- ارائه طرحهاي كوتاه مدت و بلند مدت ورزشي

3- تهيه و تنظيم تقويم ورزشي سالانه و برآورد بار مالي و ارائه آن به كميته عالي ورزش وزارت جهت تائيد

4- همكاري و مشاركت در زمينه مطالعات و بررسيهاي لازم با مراجع ذيربط جهت دستيابي به روشهاي علمي و عملي

5- تلاش در جهت تربيت نيروي انساني مورد نياز (مربي ، داور و ...) از طريق مراجع ذيربط

6- اجراي برنامه هاي ورزشي دستگاه كه به تصويب كميته عالي ورزش رسيده باشد.

7- برگزاري همايشهاي علمي ، فرهنگي ، آموزشي در راستاي وظايف محوله

8- تدوين و تنظيم گزارش عملكرد سالانه انجمن جهت ارائه به كميته عالي ورزش دستگاه و ديگر مراجع ذيربط

9- تهيه گزارشهاي لازم از تصميمات متخذه در مجامع و گردهمايي ها جهت ارائه به كميته عالي ورزش وزارت

10-                    تعيين مربيان تيمهاي ورزشي دستگاه

11-    جمع آوري اطلاعات و آمار ورزش وطبقه بندي و نگهداري اسناد مربوطه و تهيه شناسنامه ورزشي جهت مربيان ، داوران ، ورزشكاران و ساير دست اندركاران

12-    فراهم نمودن زمينه هاي تشويق ، تجليل و قدرداني و حمايتهاي مادي و معنوي از ورزشكاران، داوران ، مربيان و ساير دست اندركاران از طريق اعطاي تسهيلات و كمكهاي خاص.

 

كمك هزينه مهدكودك:

 

براساس ضوابط اجرائي بودجه سال 1385شركتهاي وابسته به وزارت فناوري اطلاعات و ارتباطات (بخشنامه به  مديران عامل شركتهاي وابسته شماره 1728/101 مورخ 28/04/85)

تبصره بند 16- الف )  در اداراتي كه داراي مهدكودك نمي باشند ، شركتها مجاز مي باشند براي كاركنان زن خود كه داراي فرزند زير پنج سال مي باشند ، هر ماه به ازاي هر فرزند ( حداكثر تا سه فرزند ) حداكثر مبلغ 200000 ريال ، اعتبارات لازم را منظور و پرداخت نمايند .

 

 

يارانه هاي آموزشي جهت فرزندان كاركنان شاغل و بازنشسته :

 

دستورالمعل پرداخت يارانه آموزشي جهت فرزندان كاركنان شاغل و بازنشسته (صورتجلسه شماره 4436 مورخ 19/04/81 هيئت مديره شركت مخابرات ايران)

ماده 1- به كليه كاركنان شاغل و بازنشسته كه مشمول دريافت مزاياي حق اولاد مي گردند متمم صورتجلسه فوق الذكر (2603/101/م مورخ 29/02/81)

تبصره 1 - اين دستورالعمل براي كليه زنان شاغل و بازنشسته همانند كاركنان مشمول دريافت مزاياي حق اولاد بگير اجرا گردد.

 

 

حقوق بازنشستگي ازكارافتادگي مستخدمين زن بازنشسته

 

بخشنامه شماره 105/2776 مورخ 28/06/79 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به كليه
 وزارتخانه ها ، موسسات و شركت هاي دولتي مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت :

1- حقوق بازنشستگي يا از كارافتادگي يا وظيفه وراث براي مستخدمين زن بازنشسته و ازكارافتاده كه به جهت استفاده از حقوق وظيفه شوهر متوفي از حقوق بازنشستگي يا ازكارافتادگي خود انصراف نموده اند يا استفاده از حقوق اشتغال ، حقوق بازنشستگي و حقوق وظيفه از كارافتادگي ، مانع استفاده از حقوق وظيفه وراث (به ميزان سهم آنان) گرديده است ، با ارائه تقاضاي كتبي به موسسه متبوع از تارخ 01/01/79 برقرار مي شود.

2-  ازتاريخ 01/01/79 حقوق وظيفه وراث مستخدمين رسمي مشمول قانون استخدام كشوري در هرمورد كه به موجب قوانين و مقررات مربوطه به ميزان حقوق بازنشستگي يا وظيفه تعيين و برقرار بازنشستگي جزدر مورد حقوق وظيفه كه به علت انفصال يا محروميت از حقوق اجتماعي مستخدم برقرار شده يا مي شود قابل پرداخت است.

3- كمك هزينه عائله مندي موضوع ماده 3 قانون به همسردائمي مستخدميني كه تا تاريخ 01/01/79 فوت شده يا از اين تاريخ ببعد فوت شوند از تاريخ يادشده و يا از تاريخ فوت قابل پرداخت است . آن دسته از مستخدمين زن كه متكفل مخارج فرزندان و شوهر از كارافتاده خود هستند و ازكمك هزينه عائله مندي استفاده مي نمايند ، در صورت فوت ،كمك هزينه عائله مندي آنان به شوهر از كارافتاده قابل پرداخت مي باشد.

4- ازدواج مجدد همسردائمي مستخدم متوفي موجب قطع حقوق وظيفه و يا كمك هزينه موضوع بند 3 نخواهد بود و حقوق وظيفه عيال دائمي مستخدمين متوفي كه به لحاظ ازدواج مجدد قطع شده است از تاريخ 01/01/79 با محاسبه افزايش هاي به عمل آمده طبق مقررات مربوط برقرار
 مي شود.

5- وراث اناث وظيفه بگيري كه برقراري حقوق وظيفه آنان به استناد بند ج ماده 86 قانون استخدام كشوري صورت گرفته است در صورت ازدواج حقوق وظيفه آنان قطع نخواهد شد و چنانچه حقوق وظيفه و مستمري ...مصوب 63/10/2 به جهت تمكن مالي و يا ازدواج قطع شده باشد برقراري حقوق وظيفه مجدد در مورد آنان از تاريخ 01/01/79 بلامانع است .

 

قانون حمايت از مادران در دوران شيردهي و ترويج تغذيه با شيرمادر:

 

آئين نامه اجرايي قانون ترويج تغذيه با شيرمادر و حمايت از مادران در دوران شيردهي به شماره 516900/8409 مورخ 27/09/75 كه در تاريخ 21/09/75 به تصويب هيئت محترم وزيران رسيده است .

ماده 1- ورود شير خشك (شير مصنوعي) و غذاهاي كمكي شيرخوار منحصراً توسط اشخاص حقيقي و حقوقي كه ضوابط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي را رعايت مي كنند مجاز است.

ماده 2- كليه دستگاههاي دولتي و غيردولتي مكلف به اجراي ضوابط تعيين شده توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ، موضوع تبصره هاي (1) و (2) ماده (1) و ماده (2) قانون ترويج تغذيه با شير مادر و حمايت از مادران در دوران شيردهي- كه از اين پس قانون ناميده مي شود هستند.

ماده 3- اعطاي چهارمين ماده مرخصي زايمان منوط به گواهي پزشك متخصص اطفال يا پزشك مركز بهداشتي _ درماني (شهري و روستايي) همراه با شناسنامه شيرخوار(براي احرازعدم استفاده از شيرخشك است )، مگر اينكه مطابق مقررات ديگر براي آنها مرخصي زايمان بيشتري پيش بيني شده باشد .

ماده 4- استفاده از مرخصي ساعتي تا سن 20ماهگي كودك ، منوط به ارايه گواهي مركز بهداشتي _ درماني مبني بر تغذيه شيرخوار توسط مادر است .

تبصره بانوان مشمول قانون كار تابع ضوابط مربوط به خود هستند.

ماده 5- مادران مشمول اين آيين نامه پس از پايان مرخصي زايمان و در دوران شيردهي ، بايد در كار قبلي خود استغال يابند . در اين دوران نقل و انتقال آنها ممنوع است .

ماده 6- مادران مشمول اين آيين نامه مي توانند طي ساعات مقرركارروزانه ، حداكثر از يك ساعت مرخصي ساعتي استفاده كنند . مادران ياد شده مي توانند برحسب نياز كودك مرخصي مزبور را حداكثر در سه نوبت استفاده كنند .

تبصره 1- وزارتخانه ها ، موسسات و شركتهاي دولتي و موسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است موظفند متناسب با تعداد مادراني كه فرزند خود را شير مي دهند ، نسبت به ايجاد محل مناسب اقدام كنند .

تبصره 2- ضوابط مربوط به ايجاد شيرخوارگاه و مهدكودك در كارگاههاي مشمول قانون كار، براساس ماده (78) قانون كار و آيين نامه اجرايي شيرخوارگاهها و مهدكودكهاست .

مرخصي استعلاجي دوران بارداري :

تبصره ماده3 -  آيين نامه اجرايي قانون ترويج تغذيه با شير مادر و حمايت از مادران در دوران شيردهي (موضوع تصويب نامه شماره 8409/ت16900 ه مورخ 27/9/1375

تبصره- بانواني كه در طول دوران بارداري با تائيد پزشك معالج از مرخصي استعلاجي استفاده
 مي كنند از 4 ماه مرخصي زايمان بهره مند خواهند بود و مدت مرخصي استعلاجي از مرخصي زايمان آنان كسر نخواهد شد.

 

قانون راجع به خدمت نيمه وقت بانوان مصوب 10/9/1362

ماده واحده- وزارتخانه ها و موسسات مشمول قانون استخدام كشوري و شركتهاي دولتي و موسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است ، مي توانند در صورت تقاضاي بانوان كارمند رسمي و ثابت خود و موافقت بالاترين مقام مسئول خدمت آنها را نيمه وقت تعيين نمايند.

تبصره به دستگاههاي موضوع اين قانون اجازه داده مي شود در صورت تقاضاي بانوان كارمند رسمي و ثابت خود و موافقت بالاترين مقام مسئول ، همچنين بتوانند به جاي نيمه وقت ساعات خدمت آنان را به سه چهارم ساعات كار مقرر تقليل دهند.

 

قانون اصلاح ماده (9) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت

 

ماده واحده- تبصره (1) الحاقي ماده (9) اصلاحي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت- مصوب 15/7/1375 به شرح زير اصلاح مي شود:

تبصره1- مستخدمان زن شاغل ، بازنشسته مشمول اين قانون كه به تنهائي متكفل مخارج فرزندان خود هستند، از كمك هزينه عائله مندي و اولاد و همسران وظيفه بگير مستخدمان متوفي از كمك هزينه عائله مندي بهره مند مي شوند. اين قبيل افراد در صورتي كه مجدداً ازدواج كنند و برابر حكم دادگاه حضانت فرزندان و نفقه آنان بر عهده آنها قرار گيرد ، درخصوص فرزندان تحت تكفل خود از كمك هزينه هاي موضوع اين تبصره برخوردار مي گردند.

افراد موضوع اين تبصره چنانچه از همسر دوم خود طلاق بگيرند يا همسر دوم آنان نيز فوت نمايد ، در صورت طلاق از مستمري بازنشستگي مربوط به همسر فوت شده اول خود و در صورت فوت همسر دوم از مستمري بازنشستگي هر كدام از همسران كه بيشتر است برخوردار مي شوند.

حداكثر سن براي فرزندان ذكور مستخدماني كه از كمك هزينه عائله مندي موضوع اين تبصره استفاده مي كنند بيست سال ، در صورت ادامه تحصيل بيست و پنج سال براي اولاد اناث تا زمان ازدواج و براي فرزندان معلول كه قادر به كار نيستند بدون شرط سني خواهد بود.

 

 

 

دستورالعمل موضوع ماده 7 قانون اصلاح پاره اي از مقررات مربوط به

 حقوق بازنشستگي ، بانوان شاغل ، خانواده ها و ساير كاركنان مصوب

13/2/79 مجلس شوراي اسلامي

 

تبصره 3 ماده1- در صورتي كه مستخدم زن بهنگام بازنشستگي ، از كارافتادگي يا فوت در حال استفاده از خدمت نيمه وقت باشد ، تمام حقوق و فوق العاده هاي مربوط مبناي محاسبه پاداش خواهد بود.

 

 

 

قانون از كارافتادگي

 

ماده 91-  براي تعيين ميزان از كارافتادگي جسمي و روحي بيمه شدگان و افراد خانواده آنها كميسيونهاي بدوي و تجديدنظر پزشكي تشكيل خواهد شد. ترتيب تشكيل و تعيين اعضا و ترتيب رسيدگي و صدور راي بر اساس جدول ميزان از كارافتادگي طبق آيين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد اين سازمان و سازمان تامين خدمات درماني به تصويب شوراي عالي مي رسد.

  

قانون نفقه

 

ماده 1199- نفقه اولاد ب عهده پدر است پس از فوت پدر يا عدم قدرت او بانفاق بعهده اجداد پدري است با رعايت الاقرب فالاقرب در صورت نبودن پدر و اجداد پدري و يا عدم قدرت آنها بر عهده مادر است.

هر گاه مادر هم زنده و يا قدرت بانفاق نباشد با رعايت الاقرب فالاقرب به عهده اجداد و جدات مادري و جدات پدري واجب النفقه است و اگر چند نفر از اجداد و جدات مزبور از حيث اقربيت مساوي باشند نفقه را بايد بحصه متساوي تائيديه كنند.

 

 

 

تعريف زنان سرپرست خانوار

 

زنان شاغل بشرط ارائه مدارك مستدل از دادگاه منوط بر كفالت افراد تحت تكفل (فرزندان- خواهر- برادر- پدر و مادر) سرپرست خانوار شناخته مي شوند.

شرايط افراد تحت تكفل

 

1- پدر و مادر از كار افتاده طبق راي دادگاه

2- شوهر از كار افتاده يا معتاد يا زنداني طبق مستندات

3- فرزند دختر ماداميكه ازدواج نكرده تحت تكفل ميباشد.

4- فرزند پسر تا سن 20 سالگي و در شرايط ادامه تحصيلات دانشگاهي تا سن 25 سالگي

مدارك لازم جهت تشكيل پرونده

 

1- برگه كفالت

2- گواهي فوت- طلاق- از كارافتادگي- اعتياد- زنداني

3- كپي از صفحه اول و دوم شناسنامه زن سرپرست خانوار و افراد تحت تكفل

4- آخرين حكم كارگزيني

5- در صورت اشتغال به تحصيل فرزندان گواهي لازم

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات استان یزد چیست؟